Psihologa atzinums ir dokuments, kuru sastāda psihologs. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem. Lai veiktu psiholoģisko izpēti bērniem, vecumā līdz 18 gadiem, ir nepieciešama vecāku/aizbildņu piekrišana.

Psiholoģisko izpētes veikšanu var pieprasīt klients/pieaugušais; bērna vecāki/aizbildņi; kā arī tiesībsargājošas iestādes/personas, veselības aprūpes iestādes/personas. Tādā gadījumā ir nepieciešams rakstisks iestādes/speciālista pieprasījums. Psihologs, atzinumā, sniedz atbildes uz pieprasījumā definētajiem jautājumiem, pamatojoties uz psiholoģiskās izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem.

Psiholoģiskās izpētes atzinumi tiek sagatavoti arī valsts/pašvaldības medicīniskajai komisijai.

Psiholoģiskās izpētes laikā tiek izmantotas dažādas psiholoģiskās metodes – novērojums, testi, anketas, intervijas, projektīvās metodes u.c., indivīda intelektuālo spēju, psihisko procesu, stāvokļu, personības īpatnību, savstarpējo attiecību noteikšanai un novērtēšanai. Psiholoģiskās izpētes metodes tiek izvēlētas atkarībā no izpētes mērķa.

Psiholoģiskā izpēte var sastāvēt no:

 • Klienta dzīves vēstures un anamnēzes ievākšanas;
 • Pieprasījuma izvērtēšanas ( iepazīšanās ar medicīniska un/vai sociāla rakstura dokumentāciju);
 • Sociālās un emocionālās sfēras izpētes;
 • Psihisko procesu izpētes ( atmiņas, uzmanības, uztveres u.c. );
 • Intelekta izpētes;
 • Personības izpētes;
 • Ģimenes locekļu savstarpējo attiecību izvērtējuma;
 • Bērna – vecāku attiecību izvērtējuma;
 • Piemērotības izvērtējuma – adoptētāja, aizbildņa, viesģimenes statusam;
 • Psiholoģiskās izpētes rezultātu apstrādes;
 • Psiholoģiskās izpētes rezultātu analīzes, interpretācijas, rekomendāciju apkopošanas rakstiskā atzinumā;
 • Rekomendāciju sniegšanas klientam, klienta piederīgajiem, speciālistiem.

Intelekta izpēte

Intelekta jeb intelektuālo spēju izpēte tiek veikta bērniem/pusaudžiem un pieaugušajiem, vecumā no 3 – 90 gadiem, ar Latvijā adaptētu un standartizētu Vudkoka – Džonsona kognitīvo spēju testu.

Kognitīvo spēju tests ietver sevī:

 • verbālo spēju (leksikas zināšanu un valodas attīstības),
 • domāšanas spēju (asociatīvā atmiņa, kvantitatīvā spriešana, skaņu atšķirība),
 • kognitīvās produktivitātes spēju ( uztveres ātrums un darba atmiņa ) izpēti.

Vudkoka – Džonsona kognitīvo spēju testu lieto, lai noteiktu bērna vai pieaugušā intelekta līmeni un kognitīvo spēju attīstību, kas var palīdzēt saprast:

 • bērna vai pieaugušā intelektuālo spēju stiprās un vājās puses, kas mācību procesā var labi padodies, kādas grūtības ir iespējamas;
 • bērna gatavību uzsākt skolas gaitas, ņemot vērā kognitīvo spēju attīstības līmeni;
 • bērna mācīšanās grūtību cēloņus un arī to, kā vecāks vai pedagogs var palīdzēt mācīšanās procesā;
 • kāda varētu būt bērnam piemērotākā mācību programmu;
 • jaunietim, kāda varētu būt piemērotākā profesija, ņemot vērā kognitīvo spēju īpatnības.
 • pieaugušajam kognitīvo spēju īpatnības, kā rezultātā var rasties noteiktas grūtības profesionālajā dzīvē.

Kā tas notiek?

Pirmajā konsultācijā notiek saruna ar klientu – bērnu un bērna vecākiem vai pieaugušo, lai saprastu izpētes mērķi un problēmsituāciju; kā arī notiek pieprasījumu izvērtēšana.

Otrajā tikšanās reizē, notiek pati testēšana, kas norit 1-2 stundām. Pēc testēšanas, 1-2 nedēļu laikā tiek veikta iegūto datu apstrāde, interpretācija un sagatavots rakstisks atzinums par psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

Trešajā konsultācijā, bērna vecāks vai pieaugušais, iepazīstas ar izpētes rezultātiem un rekomendācijām.