pakalpojumi

Psiholoģiskā izpēte un atzinumu sagatavošana

Psihologa atzinums ir dokuments, kuru sastāda psihologs. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem. Lai veiktu psiholoģisko izpēti bērniem, vecumā līdz 18 gadiem, ir nepieciešama vecāku/aizbildņu piekrišana.

Psiholoģisko izpētes veikšanu var pieprasīt klients/pieaugušais; bērna vecāki/aizbildņi; kā arī tiesībsargājošas iestādes/personas, veselības aprūpes iestādes/personas. Tādā gadījumā ir nepieciešams rakstisks iestādes/speciālista pieprasījums. Psihologs, atzinumā, sniedz atbildes uz pieprasījumā definētajiem jautājumiem, pamatojoties uz psiholoģiskās izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem.

Psiholoģiskās izpētes atzinumi tiek sagatavoti arī valsts/pašvaldības medicīniskajai komisijai.

Psiholoģiskās izpētes laikā tiek izmantotas dažādas psiholoģiskās metodes - novērojums, testi, anketas, intervijas, projektīvās metodes u.c., indivīda intelektuālo spēju, psihisko procesu, stāvokļu, personības īpatnību, savstarpējo attiecību noteikšanai un novērtēšanai. Psiholoģiskās izpētes metodes tiek izvēlētas atkarībā no izpētes mērķa.

Psiholoģiskā izpēte var sastāvēt no:

 • Klienta dzīves vēstures un anamnēzes ievākšanas;
 • Pieprasījuma izvērtēšanas ( iepazīšanās ar medicīniska un/vai sociāla rakstura dokumentāciju);
 • Sociālās un emocionālās sfēras izpētes;
 • Psihisko procesu izpētes ( atmiņas, uzmanības, uztveres u.c. );
 • Intelekta izpētes;
 • Personības izpētes;
 • Ģimenes locekļu savstarpējo attiecību izvērtējuma;
 • Bērna - vecāku attiecību izvērtējuma;
 • Piemērotības izvērtējuma - adoptētāja, aizbildņa, viesģimenes statusam;
 • Psiholoģiskās izpētes rezultātu apstrādes;
 • Psiholoģiskās izpētes rezultātu analīzes, interpretācijas, rekomendāciju apkopošanas rakstiskā atzinumā;
 • Rekomendāciju sniegšanas klientam, klienta piederīgajiem, speciālistiem.

Intelekta izpēte

Intelekta jeb intelektuālo spēju izpēte tiek veikta bērniem/pusaudžiem un pieaugušajiem, vecumā no 3 - 90 gadiem, ar Latvijā adaptētu un standartizētu Vudkoka - Džonsona kognitīvo spēju testu.

Kognitīvo spēju tests ietver sevī:

 • verbālo spēju (leksikas zināšanu un valodas attīstības),
 • domāšanas spēju (asociatīvā atmiņa, kvantitatīvā spriešana, skaņu atšķirība),
 • kognitīvās produktivitātes spēju ( uztveres ātrums un darba atmiņa ) izpēti.

Vudkoka - Džonsona kognitīvo spēju testu lieto, lai noteiktu bērna vai pieaugušā intelekta līmeni un kognitīvo spēju attīstību, kas var palīdzēt saprast:

 • bērna vai pieaugušā intelektuālo spēju stiprās un vājās puses, kas mācību procesā var labi padodies, kādas grūtības ir iespējamas;
 • bērna gatavību uzsākt skolas gaitas, ņemot vērā kognitīvo spēju attīstības līmeni;
 • bērna mācīšanās grūtību cēloņus un arī to, kā vecāks vai pedagogs var palīdzēt mācīšanās procesā;
 • kāda varētu būt bērnam piemērotākā mācību programmu;
 • jaunietim, kāda varētu būt piemērotākā profesija, ņemot vērā kognitīvo spēju īpatnības.
 • pieaugušajam kognitīvo spēju īpatnības, kā rezultātā var rasties noteiktas grūtības profesionālajā dzīvē.
Kā tas notiek?

Pirmajā konsultācijā notiek saruna ar klientu - bērnu un bērna vecākiem vai pieaugušo, lai saprastu izpētes mērķi un problēmsituāciju; kā arī notiek pieprasījumu izvērtēšana.

Otrajā tikšanās reizē, notiek pati testēšana, kas norit 1-2 stundām. Pēc testēšanas, 1-2 nedēļu laikā tiek veikta iegūto datu apstrāde, interpretācija un sagatavots rakstisks atzinums par psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

Trešajā konsultācijā, bērna vecāks vai pieaugušais, iepazīstas ar izpētes rezultātiem un rekomendācijām.

Psiholoģisko izpēti, savas kompetences ietvaros, veic:

Rīgā:

Sarmīte Bambāne
Kaija Gulbe

Liepājā:

Andželika Kāle
Sarmīte Štāle

Intelekta izpēti ar Vudkoka - Džonsona kognitīvo spēju testu veic:

Rīgā:

Sarmīte Bambāne

Liepājā:

Sarmīte Štāle